EQHAKU -SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan tämän www.eQHaku.fi (jäljempänä ”eQ Haku”) www-sivuston ja sen alasivujen/sivustojen (”Sivusto”) käyttöön riippumatta miten tai mistä Sivustoa käytetään. Sivuston käyttäjän tunnistautumista tai sisäänkirjautumista edellyttävien palveluiden käyttämisestä sovitaan erikseen ja ensisijaisesti kyseisen palvelun sopimusehdoissa.

Ehtojen hyväksyminen

Sivuston käyttäjä (”Asiakas”) hyväksyy nämä ehdot vieraillessaan Sivustolla. Asiakkaan on tutustuttava ehtoihin huolellisesti ennen Sivuston käyttämistä.

Asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä suhteessa Sivuston omistajaan ja ylläpitäjään, joka on eQ Varainhoito Oy (y-tunnus 1104630-3), joka ylläpitää sivustoa Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöjen ja Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöjen sekä Oivat Kaupunkikodit ja Oivat Kaupunkikodit II -rahastojen puolesta ja lukuun (yhdessä jäljempänä “eQ”).

Sivuston saatavuus

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaalla on käytössään toimiva yhteys Sivustoon. eQ ei takaa eikä vastaa siitä, että Asiakkaan yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Sivusto olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla. eQ ei takaa sitä, että Sivustoa voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla.

Sivuston oikeus tallentaa käyttäjien liikettä

Sivustolla on oikeus tallentaa käyttäjien liikettä ja toimenpiteitä sivustolla; ja esimerkiksi Sivustolla on oikeus tallentaa ne IP-osoitteet, joista Sivustoa tai sen tiettyjä toimenpiteitä käytetään.

Evästeet

Sivusto käyttää sen teknisen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, jotka Asiakas hyväksyy käyttämällä Sivustoa. Lisäksi Sivusto voi käyttää muita evästeitä, jos Asiakas on antanut niiden käytölle erillisen suostumuksensa, jonka Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa. Suostumus annetaan erillisellä napin painalluksella Sivustolla. 

Immateriaalioikeudet

Sivuston materiaaliin liittyvät tekijänoikeudet ja tavaramerkit kuuluvat eQ:lle tai kolmannelle osapuolelle. Kaikki oikeudet Sivuston ja Sivustolla saatavilla olevaan materiaaliin liittyviin tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin on pidätetty. Sivuston tai siellä olevan aineiston muuttaminen, linkittäminen, edelleen jakelu, tulostaminen, levittäminen tai tallettaminen tietokantoihin muutoin kuin henkilökohtaista ei-kaupallista käyttöä varten tai muu vastaava tekijänoikeutta mahdollisesti loukkaava toimenpide ilman eQ:n ja/tai kolmannen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty ja voi johtaa rikos- ja/tai vahingonkorvausoikeudellisiin seuraamuksiin.

Tulevaisuutta koskevat arviot

Sivustolla saatavilla olevaan aineistoon voi sisältyä tulevaisuutta koskevia näkemyksiä kuten esimerkiksi talouskehitystä, markkinoiden kehitystä tai yksittäistä rakennusta/huoneistoa/yhtiötä koskevia arvioita ja ennusteita. Tulevaisuuden arvioita koskeviin epävarmuustekijöihin viitaten eQ ei vastaa miltään osin edellä mainittujen arvioiden tai ennusteiden oikeellisuudesta koskien annetun arvion tai ennusteen toteutumista. 

Sijoittamista ja sijoitustuotteita koskevat tiedot:

Tämä Sivusto ei ole tarkoitettu miltään osin sijoitusinformaatiota antavaksi eikä tällä Sivustolla esitetä mikään sijoitustuotteen tietoja, ominaisuuksia, riskejä tai vastaavia tietoja. Tällä Sivustolla olevaa tietoa ei tule käyttää miltään osin mikään sijoituspäätöksen tukena tai perusteena. Kaikki eQ Varainhoito Oy:n hallinnoimien kiinteistörahastojen virallinen sijoitusinformaatio on osoitteessa: www.eq.fi 

Sivusto ei muodosta sitovaa vuokratarjousta  

Tällä Sivustolla esitetyt tiedot eivät muodosta virallista tarjousta, ellei nimenomaisesti erillisellä yksittäiselle Asiakkaalle räätälöidyllä tarjoussivulla näin todeta. Kaikki Sivustolla oleva tieto esitetään ainoastaan indikatiivisena ja on alisteinen muutoksille. eQ ei takaa Sivustolla olevan tiedon oikeellisuutta. 

Erityisesti kaikki mahdollisesti esitetyt hintatiedot ovat alustavia ja indikatiivisia eivätkä ne sido eQ:ta. Hintatiedot voivat muuttua lukuisista eri syistä sen jälkeen, kun hintatieto on esitetty Sivustolla (tällaisia syitä voi olla esimerkiksi tekninen virhe, epätäydelliset lähtötiedot, asiakkaan luottoluokitus tai eQ:n arvioima taloudellinen tilanne, kohteen kiinnostavuudessa tapahtuneet muutokset, vuokra- tai kiinteistömarkkinan muutokset tai muut vastaavat syyt).  

Sivusto kaikki vuokrattavat tilat alisteisia välivuokrausehdolle

Kaikki Sivustolla vuokrattavissa olevat tai vuokrattavaksi tulevat tilat esitetään aina ns. välivuokrausehdoin, joka tarkoittaa sitä, että eQ:lla on yksipuolinen oikeus vuokrata (tai olla vuokraamatta) esitetty toimitila haluamalleen toimijalle haluamillaan ehdoilla. 

Esitetyt neliömäärät eivät välttämättä ole tarkistusmitattuja

Sivustolla esitetyt neliötiedot (esimerkiksi tilan tai rakennuksen koko) on pyritty varmistamaan kohtuullisin toimin, mutta eQ ei takaa miltään osin niiden oikeellisuutta. Asiakas hyväksyy, että tosiasiallinen tilan tai rakennuksen neliömäärä voi olla suurempi tai pienempi kuin tällä Sivustolla esitetty. Asiakkaalla voi sopien asiasta etukäteen eQ:n kanssa ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista kustannuksellaan varmistaa tilan neliömäärän.   

Tällä Sivustolla esitetyt neliömäärät eivät ole (ellei erikseen näin ole mainittu) tarkistusmitattuja. Vuokrasopimuksen tai sen hinnan perusteena ei ole Sivustolla esitetty neliömäärä (ellei näin ole erikseen kirjallisesti allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa sovittu).  

Sitovan vuokrasopimuksen syntyminen  

Osapuolia sitova vuokrasopimus syntyy vasta, kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut kirjallisen vuokrasopimuksen.  

Osapuolet sitoutuvat siihen, että vuokraneuvotteluja käydään kumpikin omalla kustannuksellaan ilman kummankaan osapuolen sitoutumista sitovan sopimuksen tekemiseen. Mikäli vuokraneuvottelut päättyvät jommastakummasta osapuolesta johtuvasta syystä ilman sitovaa vuokrasopimusta, kumpikin osapuoli kantaa omat (ja neuvonantajiensa) kustannukset ja/tai vahingot vuokraneuvottelusta ilman mitään korvausvelvollisuutta toista osapuolta kohtaan.

Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävät toimet  

eQ:lla on oikeus tarkistaa kaikkien asiakkaidensa/vuokralaistensa ja potentiaalisten vuokralaiskandidaattien sekä yhteistyökumppaniensa taustat kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti koskien mm. rahanpesun ja terrorismin rahoittamista estävien toimien osalta. Asiakas sitoutuu toimittamaan pyydettäessä näitä tarkistuksia varten eQ:lle oikeat ja riittävät tiedot kirjallisessa muodossa.  

Lain mukainen toiminta

Tätä Sivustoa tulee käyttää ainoastaan tarkoituksiin, jotka ovat Suomessa voimassaolevan lainsäädännön sekä viranomaisohjeistuksien mukaisia.  

Rajoite sivustolla oleviin tietoihin ja suhde vuokrasopimukseen:  

Tämä koko sivusto on tarkoitettu eQ Varainhoito Oy:n hallinnoimien kiinteistörahastojen kohteiden toimitilojen yleisluonteiseen markkinointiin. Sivustolla esitetään yleisluonteista tietoa kiinteistökohteista, rakennuksista sekä vuokrattavista toimitiloista ja niiden oheispalveluista sekä yhteisistä tiloista ja alueista. Mikään sivustolla oleva tieto ei korvaa eikä täydennä tai muuta vuokralaisen ja eQ:n välistä vuokrasopimusta ja vuokrasopimuksessa sovittua. Lisäksi edellä mainitussa vuokrasopimuksessa saatetaan täsmentää tällä sivustolla todettuja yleisluonteisia tietoja, jolloin aina noudatetaan vuokrasopimuksessa sovittua. Lisäksi pyydämme asukkaan varmistamaan aina ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista mahdolliset erityistarpeet erikseen.  

eQ:n kiinteistörahastojen ja kiinteistökohteiden oikeudellinen muoto  

Tällä Sivustolla esitettyjen kiinteistökohteiden (ja toimitilojen) omistajana on jokin eQ Varainhoito Oy:n kiinteistöliiketoiminnan hallinnoima kiinteistörahasto, joita on tällä hetkellä Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt, Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt sekä Oivat Kaupunkikodit Ky ja Oivat Kaupunkikodit II Ky (kts. www.oivatkaupunkikodit.fi). Suurin osa kiinteistökohteista omistetaan erillisen suomalaisen kiinteistöosakeyhtiön kautta. 

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt, Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt ja Oivat Kaupunkikodit Ky ovat vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisia vaihtoehtorahastoja, ns. AIF-rahastoja. AIF-rahastot ovat Suomen Finanssivalvonnan (FIN-FSA) valvonnan alaisia rahastoja. eQ Oyj –konserniin kuuluva eQ Varainhoito Oy ja sen kiinteistötiimi vastaa rahastojen sijoitustoiminnasta  ja niiden omistamista kiinteistöistä ja kiinteistöosakeyhtiöistä. eQ Rahastoyhtiö Oy toimii näille rahastoille yllä mainitun lain mukaisena AIF -rahastojen hoitajana eli AIF-managerina (ns. AIFM) ja toimii näiden rahastojen puolesta sekä lukuun. Sekä eQ Varainhoitoa Oy:tä että eQ Rahastoyhtiö Oy:tä valvoo Suomen Finanssivalvonta (FIN-FSA). 

eQ on ulkoistanut Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöjen, Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöjen ja Oivat Kaupunkikodit Ky:n tehtäviä ulkoistamissopimuksella Newsec Property Asset Management Finland Oy:lle. Muun muassa kaikki rakennuksiin, toimitiloihin, ylläpitoon ja vastaaviin asioihin sekä Oivat Kaupunkikodit Ky:n ja Oivat Kaupunkikodit II Ky:n omistamien kohteiden vuokraukseen liittyvät asiat hoitaa Newsec Property Asset Management Finland Oy.

Vastuunrajoitus

eQ tai kolmas osapuoli Sivustolla annettavan tiedon toimittajana ei vastaa Sivustolla esitettävien ja julkaistavien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. eQ toimittaa tiedot Asiakkailleen sellaisena kuin eQ on ne itse saanut, vaikka ne saattaisivatkin sisältää virheitä tai puutteellisuuksia. eQ ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki. eQ ei ole vastuussa mistään Sivustolla tarjoamansa Sivuston tunnistamattomille käyttäjille tarjotun palvelun, tiedon tai tiedon puuttumisen taikka Sivuston käytön keskeytymisen aiheuttamista vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu palvelun tarjoajalle.  

Kaikilta osin eQ:n vastuu välillisistä vahingoista on poissuljettu.  

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia (lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä). Mahdolliset riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä asteena.