Kiinteistörahastojemme oikeudellinen kehikko

Tällä sivulla kuvaamme erikoissijoitusrahasto-muotoisten rahastojemme oikeudellista luonnetta.

Mikä on erikoissijoitusrahasto?

Erikoissijoitusrahasto sanana herättää välillä kysymyksiä. Mikä tällainen rahasto on oikeudelliselta luonteeltaan? Tälle sivulle olemme  koonneet materiaalia ja selvennyksiä rahastoistamme oikeudellisesta näkökulmasta. Rahastojemme säännöt ja muun virallisen materiaalin löydät eQ:n sivustolta:

eQ Liikekiinteistöt

eQ Yhteiskuntakiinteistöt

Erikoissijoitusrahastojemme struktuuri

Oikeudellinen kuvaus rahastoistamme

eQ:n erikoissijoitusrahastomuotoiset kiinteistörahastot “Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt” ja “Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt” (jäljempänä ”Rahasto”) ovat Suomen vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014, muutoksineen) mukaisia pääasiassa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin sijoittavia erikoissijoitusrahastoja ja vaihtoehtorahastoja (AIF). Suomen lainsäädännön mukaan tällaisen sijoitusrahaston varat kuuluvat rahasto-osuudenomistajille. Rahasto-osuudenomistajat eivät kuitenkaan vastaa henkilökohtaisesti sijoitusrahastoa koskevista velvoitteista.

Erikoissijoitusrahastoilla ei ole Suomen lain mukaan oikeushenkilöllisyyttä, ja tästä syystä Rahaston varoja hallinnoi sen rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahastojen hoitajana toimiva ja Finanssivalvonnan valvoma (Valvottavaluettelo) eQ Rahastoyhtiö Oy (”Rahastoyhtiö”). Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään Rahastoa. Rahastoyhtiön on pidettävä Rahaston varat erillään Rahastoyhtiön omaisuudesta antamalla ne säilytysyhteisön säilytettäväksi. Rahaston lainmukaisena säilytysyhteisönä toimii OP Säilytys Oy. Se, että Rahastoyhtiö edustaa Rahastoa suoraan lain nojalla, ei poista Rahaston oikeuskelpoisuutta. Rahaston oikeuskelpoisuus tarkoittaa, että Rahastolle voidaan kirjata oikeuksia ja velvollisuuksia. Rahaston oikeuskelpoisuudella on merkitystä muun muassa sikäli, miten kiinteistörahastolle kuuluvat arvopaperit ja kiinteistöt rekisteröidään arvo-osuusjärjestelmään ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Rahaston edustamista koskevalla sääntelyllä on merkitystä vain sikäli, kuka voi tehdä Rahaston puolesta sitä velvoittavia toimia. Tämän vuoksi Rahasto voidaan merkitä kiinteistön omistajaksi esimerkiksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, ja Rahastoyhtiö voidaan tarvittaessa merkitä muistutustietoihin rahaston lakisääteiseksi edustajaksi.

Y-tunnus ja luottoluokitus

Koska Rahasto ei ole edellä mainituin perustein itsenäinen oikeushenkilö, sitä ei merkitä PRH:n ylläpitämään kaupparekisteriin. Tästä syystä Rahaston kaupparekisteriotetta ei ole saatavilla. Rahastolla on kuitenkin y-tunnus. Koska Rahasto ei ole itsenäinen oikeushenkilö, siitä ei ole mahdollista saada myöskään normaalia suomalaista luottoluokitusraporttia. Y-tunnukset:

  • Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt 2473582-9
  • Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt 2657439-5

Verot

Rahasto ei ole itsenäinen oikeushenkilö, ja tuloverolain (1535/1992, muutoksineen) II osan 3 luvun 20 a §:n mukaan Rahasto on verovapaa. Rahaston osalta ei ole saatavilla veroviranomaisen todistusta maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista eikä verovelkatodistusta.

Työntekijät

Rahastolla ei ole työntekijöitä eikä sillä tästä syystä ole työeläkkeisiin tai -vakuutuksiin liittyviä maksu- tai muita velvoitteita. Näin ollen työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistusta eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta ei ole saatavilla. Rahaston ei myöskään tulevaisuudessa ole tarkoitus palkata työntekijöitä. Kuitenkin on hyvä huomata, että eQ-konsernin työntekijät ovat lakisääteisen työterveyshuollon piirissä, ja näiden työntekijöiden työnantajayhtiöt ovat huolehtineet asianmukaisesti lakisääteisistä työnantajavelvoitteista. eQ-konsernin palveluksessa olevat työntekijät ovat työehtosopimusten soveltamisalan ulkopuolella eivätkä kuulu yleissitovan työehtosopimuksen soveltamisen piiriin.

Taloudellinen tilanne

Rahastojemme taloudellinen tilanne on vahva. eQ:n kiinteistörahastot yhteenlaskettuna ovat Suomen viiden suurimman kiinteistöomistajan joukossa kiinteistöomaisuudella laskettuna. Rahastojen viimeisimmät taloudelliset julkaistut luvut löytyvät eQ:n sivustolta: eQ Liikekiinteistöt ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt . Rahastojemme taloudelliset luvut julkaistaan kerran vuosineljänneksessä, aina pian kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Koska rahastojen oikeudellinen muoto eroaa esimerkiksi osakeyhtiöstä kuten yllä on kuvattu, rahastojen tilinpäätöksiä ei voida rekisteröidä kaupparekisteriin osakeyhtiöiden tavoin.

Vastuuhenkilö